نام کاربری :
فراموشی رمزعبور
رمز عبور :
ورود
v
سال مالی :
معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > صفحه اصلی آخرین بروزرسانی : 6 -
جستجو در لیست تعرفه های پاراکلینیک
کد تعرفه : نام تعرفه : نوع خدمت :
کد تخصص : نام تخصص :
لیست تعرفه های پاراکلینیک
< بازیابی مجدد اطلاعات جدول > 1   از   147   صفحه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
کد تعرفهنام تعرفهقیمت دولتی 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
0000080014آزمايش بيوشيميايي تک درخواستي ادرار هر کدام حداکثر تا 2 تست4400سوابق
0000080018اندازه گيري پروتئين ادرار جمع آوري شده در مدت زمان معين11000سوابق
0000080019پروتئين بنس جونز در ادرار به روش شيميايي9300سوابق
0000080024اسيد فنيل پيروويك در ادرار بروش كيفي (PKU)13000سوابق
0000080025اندازه گيري اسيد هموژنتيسيك ادرار20400سوابق
0000080028تجسس كريستالهاي پيروفسفات و اورات9200سوابق
0000080041اندازه گيري توتال ليپيد در خون12200سوابق
0000080054تعيين ميزان پروتئين توتال و نسبت آلبومين به گلوبولين24100سوابق
0000080071سوربيتول دهيدروژناز22300سوابق
0000080082تعيين مقدار هموگلوبين A2 ستون51000سوابق
             
عمومی
عمومی