برای ورود به سیستم اینجا را کلیک نمایید.
معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > صفحه اصلی آخرین بروزرسانی : 10 -
جستجو در لیست داروها
کد دارو : نام دارو :
کد تخصص : نام تخصص :
شکل دارو : حضور در دفتر :
بیمه ای : بیمارستانی :
یارانه ای : پرونده ای :
صرفا وبی : نیاز به ثبت بارکد :
تاریخ تغییر قیمت از : نمایش پنجره تاریخ تا : نمایش پنجره تاریخ
لیست داروها
*داروهای صرفا وبی داروهایی هستند که صرفا پس از اخذ تاییدیه در سایت معاونت درمان قابل ارائه به بیماران می باشند.
*داروهایی که درصد سهم سازمان آنها در لیست مشخص نشده بر اساس ضوابط جاری سازمان تامین اجتماعی قابل محاسبه و پرداخت خواهند بود.
کد دارو
نام دارو
بیمه
بیمارستانی
حضور در دفتر اسناد
پرونده ای
سقف تجویز
سقف سن
صرفا وبی
نیاز به ثبت بارکد
نیاز به اخذ مدرک
حداکثر بها
حداقل بها
یارانه
درصد سهم سازمان
تخصص های مرتبط
تخصص های نامرتبط
01211THEOPHYLLINE-G 120ML SYRUP SYRUPاستنيستخيرخير3 خيرخيرخير2300020000ندارد---
01212THERMORUB® 19G OINT 19G OINTMENTنيستنيستخيرخير3 خيرخيرخير  ندارد---
01213THERMORUB® 38G OINT 38G OINTMENTنيستنيستخيرخير3 خيرخيرخير  ندارد---
01214THIABENDAZOLE 500MG CHEWABLE TAB 500MG TABLETاستنيستخيرخير200 خيرخيرخير28002800ندارد---
01735VASELINE 40 GRAM OINT 40G OINTMENTنيستنيستخيرخير3 خيرخيرخير  ندارد---
02661VASELINE BULK BULKاستنيستخيرخير5000 خيرخيرخير100100ندارد---
01277VASOPRESSIN 20PRESSOR U/ML AMP INJECTIONاستاستخيرخير10 خيرخيرخير7500075000ندارد---
01705VECURONIUM BROMIDE 10MG VIAL 10MG INJECTIONنيستنيستخيرخير10 خيرخيرخير  ندارد---
01279VERAPAMIL HCL 40MG TAB 40MG TABLETاستنيستخيرخير300 خيرخيرخير500500ندارد---
01280VERAPAMIL HCL 5MG/2ML AMP 5MG/2ML INJECTIONاستنيستخيرخير10 خيرخيرخير54005400ندارد---
صفحه 1 از 310 (3099 ردیف)
قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
308
309
310
بعدی
عمومی
عمومی